Mest scheiden van urine direct onder de koe begint in de melkveehouderij bij nieuwbouw en verbouw gemeengoed te worden tie niet op bouwland gebruikt. De logistiek van de dunne fractie komt op gang, zij het langzaam. Ook komt steeds meer aanbod van (precisie)bemesters die dunne fractie kunnen toedienen en overal in het land worden projecten opgestart om de (regionale) kringloop in de agrarische sector te sluiten. Dat betekent zoveel mogelijk voer en mest van eigen (regionale) bodem. Per 1 januari 2016 is de zogenaamde Kringloopwijzer in de melkveehouderij zelfs verplicht, waarmee het gebruik van organische mest ten opzichte van kunstmest wordt gestimuleerd. Varkenstoilet Ook voor varkenshouders blijft het scheiden van mest en urine direct onder de dieren en het gebruik van mineralenconcentraat ter vervanging van kunstmest een actueel vraagstuk. Varkensproefbedrijf Sterksel werkt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het varkenstoilet. Varkens zijn goed te trainen om te mesten op een bepaalde plek. Dit biedt kansen voor efficiënte mestverwerking, verbeterd dierenwelzijn, lagere bouwkosten en vermindering van fijnstof en emissies, aldus de betrokken onderzoekers van het Wageningse Livestock Research. Maar voorlopig blijken de varkens nog teveel te mesten in het gedeelte van de stal dat daar niet voor bestemd is. Tijdens open dagen in de varkenshouderij in 2014 en 2015 waren systemen die mest en urine scheiden zelden een aandachtstrekker. Varkenshouders kiezen nog steeds voor afzet van drijfmest. Pijnappels: „Dat heeft ook te maken met de strengere en uitgebreidere emissienormen voor varkenshouderijen. Een luchtwasser komt dan het eerst in beeld.” De verzameling mislukte projecten van mestverwerking op boerderijniveau is intussen niet te overzien. Wordt het ooit rendabel voor de varkenshouder om zelf mest te verwerken? Die vraag is net zo oud als het mestverwerkingsdossier zelf. Jaap Uenk van adviesbedrijf DOFCO kan erover meepraten aangezien hij zelf al decennia als mestdeskundige werkzaam is. Minimaal 25.000 ton Waarom is mestbewerking en -verwerking op het varkensbedrijf tot nu toe nooit breed toegepast? Uenk somt een aantal redenen op. „Mest is een speciaal en lastig goedje, de verwerking is storingsgevoelig, zeker bij verwerking direct onder de varkens in de stal. Succesvolle mestverwerking op het bedrijf moet eenvoudig zijn en energiebesparend. Mestverwerking is dat meestal niet want vaak zien we juist ingewikkelde en energievretende technieken. Ook is mestverwerking altijd aanbodgestuurd geweest.” Het aanbod van bewerkte mest heeft altijd centraal gestaan terwijl er in Nederland nauwelijks vraag is uit de markt. Maar de urgentie is groter dan ooit, omdat de fosfaatgebruiksnormen dit jaar zijn aangescherpt met 5 kilo per hectare. Dat leidt tot grotere verplichte mestverwerkingspercentages van het bedrijfsoverschot, die ook nog eens vergroot zijn vergeleken met vorig jaar en nog verder zullen stijgen. „Dit jaar bedraagt het percentage 5 - 10 procent in de regio Overig, 15 - 30 in de regio Oost, en 30 - 50 procent in de regio Zuid. Mestverwerking met de nadruk op ‘ver’ moet nadrukkelijk worden onderscheiden van mestbewerking”, beklemtoont Uenk. Mestverwerking is ingewikkelder en kost meer dan mestbewerking. De verplichte mestverwerking betekent ook afzet van het eindproduct buiten Nederland. Bij export zijn verbranding (tot nu toe vooral van pluimveemest) en mestkorrelproductie tot nu toe de twee andere kanalen van mestafzet. „Onder de 25.000 ton varkensdrijfmest is verwerking niet rendabel te rekenen en is het dus lastig om een financiering te krijgen”, legt Uenk uit. BOER EN BOUW 40 Pagina 39

Pagina 41

Heeft u een onderwijscatalogus, i-brochure of web lesboeken? Gebruik Online Touch: gids van papier naar online converteren.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication