Het varkenstoilet biedt kansen voor efficiënte mestverwerking, verbeterd dierenwelzijn, lagere bouwkosten, vermindering van fijnstof en emissies „Of de ingeslagen route op weg naar het bruine goud daadwerkelijk een succes wordt, hangt in hoge mate af van de opschaling van collectieve initiatieven voor mestverwerking, de koopkrachtige vraag naar eindproducten hiervan en het toestaan van kunstmestvervangers”, aldus Uenk. Dit geldt zowel voor de varkens- als de rundveehouderij. Voor 2014 was er voldoende mestverwerkingscapaciteit en Uenk denkt dat het in 2015 ook wel zal lukken. „In 2017 wordt met aangepaste verwerkingspercentages gestreefd naar evenwicht op de mestmarkt. Mestverwerking blijft vooralsnog een kostenpost en wordt trendsettend voor de prijsvorming op de mestmarkt.” Politiek bepaalt De politiek heeft de sleutel in handen, erkent staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Zolang er op regionaal niveau geen of niet snel genoeg vergunningen worden afgegeven voor nieuwe initiatieven, blijft de machine haperen. Bovendien werkt het kostprijsverhogend dat het ontbreekt aan vernieuwingen in de wetgeving die mineralenconcentraten bevorderen. En de Europese Unie heeft er vooralsnog blijkbaar geen vertrouwen in dat de zogenaamde tussencategorie tussen kunstmest en drijfmest een positief effect heeft op het milieu; al probeert de landbouwlobby in Brussel onverminderd een doorbraak te bewerkstelligen. De tegenlobby heeft ook weer invloed, net als de relatief lage prijs van kunstmest door de lage olieprijs. Bovendien staan akkerbouwers niet te springen om ‘Mest op Maat’. Vergeleken met organische bemesting is kunstmest gemakkelijk, snelwerkend, effectief en het verdicht de bodem nauwelijks. Mest wordt pas weer bruin goud als de veestapel wordt ingekrompen, zeggen de linkse fracties in de Haagse politiek. Maar vooral van invloed is de markt van bewerkte mest die teveel aanbodgestuurd is. Daardoor blijf je altijd achter de feiten aanlopen, heeft de geschiedenis geleerd. Levert het LUPINEVARKEN bruin goud op? kwaliteit van de mest. De Voormalig LTO vakgroepvoorzitter Annechien Ten Have uit Beerta (GR) probeert de kringloop te sluiten op haar gemengde bedrijf met 200 hectare akkerbouw, 600 zeugen en 2.500 vleesvarkens. Lupine, een eiwitrijk inlands voedergewas, komt in de plaats van soja-aankoop. Het vlees van het Lupinevarken levert meer op bij de verkoop; voorlopig alleen in een winkel in Rotterdam. De mest zal in de nieuw te bouwen vleesvarkensstal drie keer per dag worden weggeschoven. Dat vermindert de ammoniakuitstoot niet alleen buiten de stal, maar ook in de stal. „Dat leidt ook tot een beter milieu voor degenen die in de stal werken”, licht Ten Have toe. Een luchtwasser verbetert niets aan het leefmilieu in de stal. Dat geldt wel voor de Lupinevarkens van Ten Have die worden gehuisvest op een dichte vloer op basis van stro. En dat is niet alleen beter voor de varkens, maar ook voor de oppervlaktenormering van het Beter Leven kenmerk 2 sterren, geeft de varkens extra leefruimte. Ten Have: „Hoe meer ruimte per dier, hoe meer ammoniakemissie. Het is de kunst om de ideale combinatie tussen welzijn en milieu te maken.” Mest wordt op maat verwerkt. Want een gesloten kringloop heeft baat bij zoveel mogelijk meststoffen ‘op maat’, die geschikt zijn voor de specifieke gewasbehoefte. Mest scheiden levert dunne fractie op die fosfaatarm is maar stikstof- en kalirijk. De dikke fractie wordt vergist. Het resterende digestaat kan worden gehygiëniseerd voor de export. Zo min mogelijk kunstmestgebruik is het streven, maar de huidige mestwetgeving belemmert dat. Door het ontbreken van derogatie (ruime stikstofnorm van 230 kg N) bedraagt de norm 170 kg N uit dierlijke mest. Dat betekent aanvullen met kunstmest. Op het bedrijf van Ten Have wordt mest ook voor andere veehouders verwerkt. Het besluit om een mestvergistingsinstallatie (covergisting verrijkt met akkerbouwgewassen en bijproducten) te gaan bouwen, was ook al genomen voordat het Lupinevarken in de markt werd gezet. BOER EN BOUW 41 Pagina 40

Pagina 42

Scoor meer met een web winkel in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication