Veestal met open zijwand; een aanwinst voor het landschap. Nederlander pertinent tegen megastallen is. Die conclusie is misschien moeilijk te rijmen met een meerderheid die vóór de toekomstbestendige veehouderij is. Maar vooruit, als megastallen dan tóch worden gebouwd, onder welke voorwaarden moet dat dan? In het onderzoeksrapport Opvattingen over Megastallen staat dat 83 procent van de Nederlandse burgers vindt dat er strenge eisen voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn moeten zijn. En, bouw stallen op plaatsen waar ze zo min mogelijk overlast veroorzaken, adviseert 80 procent. 78 procent noemt strenge milieueisen van groot belang met het oog op stank en uitstoot van fijnstof. Verder worden landschapseisen genoemd en dat vaker door mensen die in een agrarische omgeving wonen, dan door stadsbewoners. Aan de voorwaarde dat het aantal dieren niet mag toenemen, wordt minder waarde gehecht. Belangrijkste discussiepunten rond megastallen zijn het welzijn van de dieren op de eerste plaats en de eigen (volks)gezondheid op de tweede. Ongeveer een kwart vindt de omvang van de megastallen een serieus punt van discussie. Eenderde vindt het relevant wáár precies in Nederland de stallen verrijzen en een even grote groep wil het hebben over de gevolgen van megastallen voor het landschap. Betrokken burgers Een lezersenquête van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant uit september 2013 toont de inzichten van vooral betrokken burgers. 4.250 mensen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vulden spontaan de enquête in. Het resultaat is spijkerhard: 45 procent van hen noemt de intensieve veehouderij ontoelaatbaar en een kwart vindt nog eens dat de intensieve veehouderij onder geen enkele voorwaarde mag uitbreiden. Eenderde daarentegen heeft geen bezwaar omdat zo het vlees betaalbaar blijft. Ook hier willen voorstanders van uitbreiding in meerderheid voorwaarden die leiden tot minder gezondheidsrisico’s, beter dierenwelzijn (maar minder antibioticagebruik), minder stoffen die de natuur en het milieu belasten en minder stank. Aanzienlijk milder zijn respondenten in dezelfde enquête als het gaat om schaalvergroting specifiek in de akkerbouw en de melkveehouderij. ‘Boer kan groeien, maar de burger wil er geen last van’, kopte het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van de enquête. De deelnemers waarderen de (economische) betekenis van de landbouw in hun omgeving en beseffen dat schaalvergroting voor veel boeren de enige manier is om te overleven. Boeren in de akkerbouw of melkveehouderij mogen best uitbreiden mits het platteland voor de burger leefbaar blijft. 59 procent vindt schaalvergroting aanvaardbaar onder voorwaarden, waarbij eisen aan landschappelijke inpassing van stallen en schuren hoog scoren. Iets meer dan de helft vindt dat er ook eisen moeten zijn voor materiaalgebruik, vorm en grootte van de gebouwen. Behoud van landschapselementen als houtsingels, oude sloten en dijkjes is voor deze categorie heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor het behoud van de leefomgeving voor weidevogels. Lichtvervuiling staat uiteraard niet op de verlanglijstjes van de ondervraagden en ze komen liever geen grotere landbouwvoertuigen tegen op de weg. Mooi of lelijk Bijna 50 procent van de geënquêteerden vindt elk formaat stal of schuur voor akkerbouw of melkveeveehouderij acceptabel, zolang er maar goed is gekeken of het bouwwerk in het landschap past. Daarbij hoeft het niet per se mooi te zijn. Mooi zijn vooral ouderwetse stallen en schuren, vindt 56 procent. 41 procent beoordeelt grote en hoge akkerbouwschuren als lelijk. 30 procent vindt boogvormige melkveestallen afschuwelijk. 36 procent ziet moderne veestallen met open zijwanden (de open frontstal) als een aanwinst voor het landschap. Het begrip mooi is voor stallenbouwers dus iets om rekening mee te houden. Gemeentelijke welstandscommissies zijn erg gebrand op inpassing in het landschap. Nieuwe stallen mogen geen afbreuk ‘ BOER EN BOUW 58 Bouw stallen op plaatsen waar ze weinig overlast veroorzaken ’ Pagina 57

Pagina 59

Scoor meer met een online shop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication