Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland Intensieve veehouderij is maatwerk „De provincie wenst het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden en daarvoor is een concurrerende landbouw noodzakelijk. Economisch gezond maar tegelijk ook de opgave om te verduurzamen op aspecten als milieu, dierwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid en klimaat. Landbouw met een breed draagvlak in de samenleving; om dat te bereiken zijn innovaties nodig en wordt sterk ondernemerschap gevraagd. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat agrarische ondernemers die willen investeren in de kwaliteit van het Gelders buitengebied, zich verder moeten kunnen ontwikkelen. Ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen en bij de uitbreiding van hun bedrijf een open gesprek aangaan met de buurt en rekening houden met de maatschappelijke wensen, dragen bij aan een vitaal platteland. Ook niet-grondgebonden veehouderijen kunnen groeiruimte krijgen op voorwaarde dat zij extra duurzaamheidsstappen zetten boven op wat de wet vraagt. Onder meer op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. In het nieuwe beleid kunnen de reconstructiezonering en het hanteren van maximale bouwblokmaten vervallen. GS stellen nu voor deze ruimtelijke uitwerking in regioverband op te pakken met veehouders, gemeenten en andere partners. Deze aanpak sluit aan bij het project Gelders Bouwmeesterschap. Gelders Bouwmeesterschap behelst niet alleen uitbreiden en groeien, maar ook herstructureren, herbestemmen, beheren en misschien wel verwijderen. Het vraagt om een welhaast ambachtelijke benadering van de inrichting van de ruimte op een allesomvattende, gebiedsgerichte en contextgebonden manier. Iedereen maakt zich zorgen over de sluimerende verrommeling van het landschap en de verspilling en verwaarlozing van de schaarse ruimte. Daarom is het belangrijk om alert te blijven en voor maatschappelijke problemen voortvarend oplossingen aan te dragen.” Jo Annes, gedeputeerde provincie Zeeland Hergebruik bestaande bouwblokken „Zeeland zet in op grondgebonden landbouw. Bij nieuwvestiging is hergebruik van bestaande agrarische bouwblokken het uitgangspunt. Nieuwvestiging en uitbreiding van een grondgebonden veehouderij is mogelijk als er op lokaal niveau voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Omdat er net als in andere provincies ook in Zeeland veel agrarische bebouwing vrijkomt, moeten nieuwvestigers gebruikmaken van bestaande bouwblokken of een bestaand bouwblok saneren. Uitbreiding van grondgebonden veehouderijbedrijven is mogelijk mits er sprake blijft van grondgebondenheid. Onder grondgebondenheid wordt verstaan dat het voer van de gehouden dieren in hoofdzaak van de bij de bedrijfsvoering behorende gronden komt. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven is in heel Zeeland uitgesloten. Bestaande intensieve veehouderijen mogen tot maximaal 5.000 m2 uitbreiden. Deze uitbreidingsruimte moeten ze verdienen door te verduurzamen. Denk daarbij aan maatregelen in het kader van milieuwinst, dierenwelzijn, omgevingskwaliteiten en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeeland kent voor de niet-grondgebonden landbouw daarnaast het vereveningsprincipe waarmee een bedrijf meer ontwikkelingsruimte wordt geboden. Als een ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid moet hij een investering in de omgevingskwaliteit doen. Wat betreft grondgebonden melkveehouderij is er lokaal wellicht via maatwerk nog ruimte voor inplaatsing van een enkel bedrijf. Dit vraagt om een lokale afweging waarbij de beschikbare stikstofruimte een belangrijk punt van aandacht is. Een grootschalige ontwikkeling richting Zeeland zoals in het verleden kan niet aan de orde zijn. Verplaatsing van intensieve veehouderij sowieso niet.” BOER EN BOUW 62 moet je ver ONTWIKKELIN Pagina 61

Pagina 63

Voor uitgaven, online gidsen en catalogi zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw presentaties.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication